Home / News/Notice

News and Notice

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना
Jun 21, 2022 | Admin
+Read More
Invitation for Bids
May 12, 2022 | Admin
+Read More
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बधमा
April 24, 2022 | Admin
+Read More
अनुदान कार्यक्रमहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बधमा
March 24, 2022 | Admin
+Read More
आशय पत्र
March 13, 2022 | Admin
+Read More
बाख्रा प्रबर्धन कार्यक्रमको सुचना
Jan 5, 2022 | Admin
+Read More
चौरी प्रबर्धन कार्यक्रमको सुचना
Jan 5, 2022 | Admin
+Read More
Re-Program Notice
Dec 26, 2021 | Admin
+Read More
Program Notice
Nov 1, 2021 | Admin
+Read More
सुचना
Oct 5, 2021 | Admin
+Read More
राष्ट्रपती उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धि सुचना
Aug 5, 2021 | Admin
+Read More
अन्तिम छनोट नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
Jun 18, 2021 | Admin
+Read More
म्याद थप सम्बन्धी सूचना
Jun 9, 2021 | Admin
+Read More
कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम छनौट नामावली
May 12, 2021 | Admin
+Read More
कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम नतिजा सम्बन्धी सूचना
May 12, 2021 | Admin
+Read More
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2075- तेस्रो संशोधन
May 12, 2021 | Admin
+Read More
पशुपन्छी मत्स्य उपकरण सिलबन्दी दरभाउ पत्र सूचना
May 12, 2021 | Admin
+Read More
छनौट सम्बन्धि सुचना !!!
April 13, 2021 | Admin
+Read More
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!
March 17, 2021 | Admin
+Read More
दररेट पेश गर्ने सुचना
March 17, 2021 | Admin
+Read More
Pocket Program Notice
February 25, 2020 | Admin
+Read More
Notice Published
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program: Cow and buffalo shed Grant
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program: Can and Chaff cutter
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program: Goat shed
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program: Sheep, Foods etc.
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program: Meat shop
February 5, 2020 | Admin
+Read More
Program for Animal and Fish
February 5, 2020 | Admin
+Read More
-->